Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì

Hàng tháng nộp tờ khai thuế các bạn nên biết báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì ?
ketoanhn xin chia sẻ với các bạn các công việc làm báo cáo thuế hàng tháng:

I. THÁNG 01
1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm:
– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
– Thuế tài nguyên (nếu có)
– Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
– Hồ sơ khai thuế:

Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-KHBS; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.
Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.
Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2012.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước
– Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 01

3. Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.
Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30 tháng 01.

Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:
Thuế Môn bài ( Nếu vốn đăng ký kinh doanh không thay đổi so với năm trước thì không cần nộp)
Thuế nhà, đất đối với tổ chức (nếu có)
Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (nếu có)

Hồ sơ khai thuế:

Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.
Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)
Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu có)

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01

Chia sẻ