Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2015, thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015 theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC và Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế.

Chu ý: Bài viết này Kế toán Thiên Ưng hướng dẫn các bạn làm quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại DN, tổ chức trả thu nhập. Còn nếu bạn là cá nhân tự quyết toán thuế với cơ quan thuế thì các bạn xem tại: Công văn 801/TCT-TNCN

– Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền.
– Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2015 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

– Trường hợp sau khi tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Chia sẻ