Công ty kế toán chia sẻ 2 cách viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn như sau
Cách 1:
Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn..(Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định)
a) Nội dung ghi trên hóa đơn
Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Chia sẻ