CHỮ KÝ SỐ là một dạng chữ ký điện tử. “PRIVATE KEY” một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mã không đối xứng được dùng để tạo chữ ký số. “PUBLIC KEY” một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

Chia sẻ