Danh mục mã ngành nghề

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp5 Tên ngành A NÔNG NGHIỆP,  LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 011 Trồng cây hàng năm 0111 01110 Trồng lúa 0112 01120 Trồng...