Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?. Kê Khai Thuế Theo Tháng Bao Gồm Những Gì? Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Hàng tháng công ty cần phải nộp tờ khai thuế các bạn cần biết báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những gì ? Đây là những câu hỏi mà kế toán viên luôn thắc mắc và cần hiểu rõ hơn về kê khai và báo cáo thuế hàng tháng ra sao? Trung tâm gia sư kế toán trưởng chia sẻ một số kiến thức về kế toán thuế với chủ đề đang được các bạn quan tâm ” Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?”

I. Kỳ khai báo thuế tháng 1
1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm có:
++Thuế Giá trị gia tăng: theo mẫu 01/GTGT;

+Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán hàng ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

+Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2/GTGT;

+Bản giải trình việc khai bổ sung, điều chỉnh (nếu như có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS;

+Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, và những dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A/GTGT;

Chia sẻ