Bạn muốn điều tra hành động gian lận, phát hiện việc rửa tiền và tìm kiếm các tài sản bị mất như thế nào?

Kế toán pháp lý là gì?

Kế toán pháp lý sử dụng kết hợp các kỹ năng của kế toán và thanh tra để kiểm tra các hành vi gian lận. Nó giúp cho các luật sư, các công ty bảo hiểm và các khách hàng khác giải quyết các tranh chấp và giúp điều tra về gian lận. Việc điều tra của bạn có thể còn dẫn đến các vụ kiện pháp lý, có nghĩa là bạn có cơ hội làm việc chặt chẽ với các cơ quan tư pháp.

Chia sẻ