Nội dung dịch vụ:

– Hàng tuần/tháng có nhân viên đến từng Công ty khách hàng tư vấn về sử dụng hóa đơn đầu ra – đầu vào; hướng dẫn viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định; nhận chứng từ, hoá đơn (tháng hiện tại); giao sổ sách kế toán (của tháng trước);
– Lập và gởi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
– Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc; cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;
– Lập và gởi các loại báo cáo thuế hàng tháng, quí theo qui định. (gồm thuế GTGT, BC THSDHĐ, tờ khai thuế TNCN);
– Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;
– Hoàn thiện chứng từ và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành:
A, Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi.
B, Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, nhập – xuất – tồn kho, phải thu, phải trả.
C, Lập các bảng tính khấu hao, phân bổ … theo quy định.
D, Lập bảng lương và các biểu mẫu liên quan đến lao động.
E, Lập sổ cái các tài khoản.
F, Lập sổ nhật ký chung.

– Lập báo cáo tài chính cuối niên độ;
– Lập quyết toán thuế TNDN cuối niên độ, quyết toán thuế TNCN cuối năm;
– Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
– Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu;

Đặc biệt: đối với các khách hàng đã cộng tác với chúng tôi trên 12 tháng, khi cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra, chúng tôi sẽ miễn phí: chuẩn bị mọi hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế, thay mặt các bạn làm việc với cơ quan thuế.

Biểu phí dịch vụ:

STT SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN MUA VÀO + BÁN RA

BIỂU PHÍ HÀNG THÁNG
(ĐVT: Đồng/tháng)

NGÀNH DỊCH VỤ, TƯ VẤN NGÀNH THƯƠNG MẠI NGÀNH SẢN XUẤT, XÂY DỰNG
1 –   Không phát sinh 500.000 500.000 500.000
2 –   Từ 01 -> 10 hóa đơn 1.100.000 1.400.000 1.800.000
3 –   Từ 11 -> 30 hóa đơn 1.400.000 1.700.000 2.300.000
4 –   Từ 31 -> 50 hóa đơn 1.700.000 2.100.000 2.900.000
5 –   Từ 51 -> 100 hóa đơn 2.200.000 2.600.000 3.400.000
6 –   Từ 101 -> 150 hóa đơn 2.600.000 3.200.000 3.650.000
7 –   Từ 151 -> 200 hóa đơn 2.900.000 3.600.000 3.900.000
8 –   Từ 201 -> 250 hóa đơn 3.600.000 3.900.000 5.350.000
9 –   Trên 251 hoá đơn Trên 4.400.000 Trên 5.900.000 Trên 6.700.000

Ghi chú:
• Biểu phí ngành xây dựng còn phụ thuộc vào đặc thù và tính chất công trình.
• Phí làm quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm bằng 1 (một) tháng phí.
• Quyết toán công ty không phát sinh là 700.000 đồng.
• Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế DN phải nộp cho cơ quan thuế.
• Quý khách chọn dịch vụ kế toán trọn gói có đứng và ký tên kế toán trưởng: phí đứng kế toán trưởng: 300.000đ -> 700.000 đ/tháng.

Chia sẻ