Dịch vụ thực hiện quyết toán thuế TNCN cho cá nhân:

  • Phí thực hiện: 500.000đ/bộ
  • Người nước ngoài: 800.000đ/bộ

Dịch vụ thực hiện quyết toán thuế TNCN cho công ty (đơn vị chi trả):

  • Dưới 10 lao động: 500.000đ.
  • Từ 10 đến 30 lao động: 1.000.000đ
  • Trên 30 lao động: 1.500.000 đến 3.000.000đ.
Chia sẻ