Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính.

a. Nội dung dịch vụ:

Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán;
Tư vấn chi phí hợp lý, hợp lệ;
Cân đối doanh thu – chi phí;
Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế (có tư vấn trên cơ sở số liệu của doanh nghiệp).

b. Biểu phí dịch vụ:

Từ 500.000 đồng/năm đến 6.000.000 đồng/năm

Chia sẻ